ఈజీ రొయ్యల పులావ్

రొయ్యల పులావ్ ఇది చాలా ఈసీ గా పర్ఫెక్ట్ గా చేసేయొచ్చు! రొయ్యల పులావ లోనే చాలా రకాలు పద్ధాతుల్లున్నాయ్. ఇది చాలా ఈసీ గా చేసుకోగలిగే విధానం! అసలు వనత రాణి వారు కూడా సులభంగా చేసేయొచ్చ...

చందువ ఫిష్ ఫ్రై/పాంఫ్రేట్ ఫిష్ ఫ్రై

“పాంఫ్రేట్ ఫిష్ ఫ్రై” అందరికీ ఇష్టమే! ఇది తెలుగు రాష్ట్రాలకంటే మహారాష్ట్ర, కర్నాటక రాష్టారాల్లో ఎక్కువగా తింటుంటారు. దీన్నే తెలుగులో చందువ చేప అని కూడా అంటారు. ఈ చేప కి ముళ్ళు తక్క...