ఆరెంజ్ పాప్సికల్స్

google ads

ఆరెంజ్ పాప్సికల్స్

Author Vismai Food
Prep Time 10 minutes
Cuisine desserts
ORANGE-POPSICLES
“ఆరెంజ్ పాప్సికల్స్” ప్రతీ ఒక్కరికి ఈ పుల్ల ఐస్ తో ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాలు ముడివేసుకుని ఉంటాయ్. అలాంటి పుల్ ఐసు ఇంట్లోనే అందరికి అందుబాటులో ఉండే పదార్ధాలతో చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి కెమికల్స్ లేని పుల్ల ఐస్ ఇది. చాలా రుచిగా ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది.

Tips

జూస్ పులుపుని ని బట్టి పంచదార కలుపుకోవాలి
బటర్ లేకపోతే నెయ్యి కూడా వాడుకోవచ్చు

Ingredients

 • 400 ml ఆరెంజ్ జూస్
 • 1/3 cup పంచదార
 • 2 tsp నిమ్మరసం-
 • 1 ఆరెంజ్ తోనల్లో ఉండే బల్బ్స్

Instructions

 • ఆరెంజ్ జూస్ లో మిగిలిన పదార్ధాలన్నీ వేసి పంచదార కరిగించండి
 • పంచదార కరిగాక మౌల్డ్స్ లో కొద్దిగా ఆరెంజ్ బల్బ్స్ వేసి ఆరెంజ్ జూస్ ఫిల్ చేసి మూత పెట్టి ఫ్రీజర్ లో రాత్రంతా ఉంచండి.
 • తరువాతి రోజు నీళ్ళలో మౌల్డ్ 10-15 సెకన్లు ఉంచితే సులభంగా వచ్చేస్తాయ్!!!

Video

ఆరెంజ్ పాప్సికల్స్

Course Desserts
Cuisine desserts
Prep Time 10 minutes
12 hours
Servings 4 people
Author Vismai Food

Ingredients

 • 400 ml ఆరెంజ్ జూస్
 • 1/3 cup పంచదార
 • 2 tsp నిమ్మరసం-
 • 1 ఆరెంజ్ తోనల్లో ఉండే బల్బ్స్

Instructions

 • ఆరెంజ్ జూస్ లో మిగిలిన పదార్ధాలన్నీ వేసి పంచదార కరిగించండి
 • పంచదార కరిగాక మౌల్డ్స్ లో కొద్దిగా ఆరెంజ్ బల్బ్స్ వేసి ఆరెంజ్ జూస్ ఫిల్ చేసి మూత పెట్టి ఫ్రీజర్ లో రాత్రంతా ఉంచండి.
 • తరువాతి రోజు నీళ్ళలో మౌల్డ్ 10-15 సెకన్లు ఉంచితే సులభంగా వచ్చేస్తాయ్!!!

Tips

జూస్ పులుపుని ని బట్టి పంచదార కలుపుకోవాలి
బటర్ లేకపోతే నెయ్యి కూడా వాడుకోవచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recipe Rating
Scroll to Top